1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen: "VOP“) upravují právní vztah mezi zhotovitelem a objednavatelem a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednavatelem ve smyslu § 536 a následující, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen:"smlouva").
 2. V případě prezentace vlastních děl přes internetové stránky Seminarni-prace.net se smluvní strany řídí autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění. Smlouva nabývá účinnosti nahráním díla přes ukládací formulář na internetových stránkách www.seminarni-prace.net a potvrzením přijetí díla zhotovitelem prostřednictvím e-mailu. Objednavatel uzavřením smlouvy postupuje práva k dílu jako nevýhradní licenci, tudíž smlouva nevyžaduje písemnou formu. Výši odměny stanovuje zhotovitel na základě výnosů z využití licence.
 3. Zhotovitel je provozovatel internetových stránek www.seminarni-prace.net.
 4. Objednavatel je osoba odpovídající údajům, které jsou vyplněny v objednávce nebo ukládacím formuláři.
 5. Smlouva nabývá účinnosti po odeslání objednávky pomocí objednávkového elektronického formuláře na internetových stránkách www.seminarni-prace.net.
 6. VOP zůstávají pro zhotovitele i objednavatele účinné i po skončení účinnosti smlouvy, pokud se bude jednat o věci přímo související se smlouvou.
 7. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu uvedených VOP. Změny nabývají účinnosti dnem jejich ohlášení.
 1. K řádnému uzavření smlouvy dochází pouze vytvořením objednávky prostřednictvím objednávkového elektronického formuláře uvedeného na www.seminarni-prace.net. Odesláním objednávky objednavatel potvrzuje, že je seznámen s VOP a souhlasí s nimi.
 2. Objednávka nabude platnost v okamžiku, kdy budou vyplněny všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři.
 3. V případě, že některý z povinných údajů objednavatel vyplní chybně či nepravdivě, vyhrazuje si zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, případně objednávku neakceptovat do té doby, než bude objednavatelem sjednána náprava.
 4. Po obdržení řádně vyplněné objednávky zhotovitel potvrdí objednavateli objednávku prostřednictvím e-mailu, kde bude uvedena celková cena díla, číslo bankovního spojení pro zaslání platby, přidělený variabilní symbol pro platbu a datum dodání díla, případně další údaje související s objednávkou.
 1. Dílo bude vytvořeno dle zaslaných parametrů, které byly uvedeny v objednávkovém formuláři. V závislosti na celkovém rozsahu bude dílo vypracováno najednou nebo rozděleno na 2 části (větší díla lze po domluvě rozdělit do více částí). V případě rozdělení díla je zaslána 1. část ke kontrole objednavateli a až po schválení 1. části je pokračováno v další části.
 1. Dílo bude dodáno na e-mailovou adresu objednavatele uvedenou v objednávkovém formuláři v dohodnutém termínu.
 2. Dílo je dodáno pouze v elektronické podobě a formátu, který objednavatel specifikoval v objednávce, tj. Microsoft Word (doc,docx) nebo Adobe Acrobat (pdf).
 3. Objednavatel je povinen dodržovat termíny splatnosti. Při nerespektování termínu splatnosti, zhotovitel nemůže garantovat dodání díla dle předchozí domluvy.
 1. Cena za dílo je dána podle aktuálního ceníku uvedeného na internetových stránkách www.seminarni-prace.net. Všechny ceny uvedené v ceníku jsou smluvní a konečné.
 2. V případě, že objednavatel má zájem o dílo, které není uvedeno v ceníku, bude cena sjednána individuálně vzhledem k charakteru díla.
 3. Ceny uvedené v ceníku jsou vztaženy na jednu normostranu, tj. za stranu textu o 1800 znacích (včetně mezer) písmem Times New Roman či Arial, velikostí písma 12 a řádkováním 1,5
 4. Díla o rozsahu do 12 normostran jsou vypracovávána najednou (bez rozdělení na více částí). Po potvrzení objednávky zhotovitelem je objednavatel povinen uhradit cenu za dílo dle zaslaných pokynů v potvrzení. Po uhrazení dané částky zhotovitel začne s vlastním vypracováním a dílo bude zasláno objednavateli nejpozději k datu uvedenému v objednávce.
 5. Díla o rozsahu větším než 12 normostran jsou standardně rozdělena na 2 části. Po potvrzení objednávky zhotovitelem je objednavatel povinen uhradit zálohovou platbu za dílo ve výši 1/2 celkové ceny díla. Po zaplacení zálohové platby je objednavateli zaslána 1. část práce v rozsahu odpovídajícím výši zálohové platby. Po kontrole 1. části díla objednavatelem zašle zhotovitel objednateli výzvu k úhradě doplatku celkové ceny díla. Po uhrazení zbylé částky je dílo dodáno objednateli v kompletním znění nejpozději k datu uvedenému v objednávce.
 1. V případě, že není objednavatel z objektivních důvodů spokojen s vytvořeným dílem má právo na reklamaci díla a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od dodání díla. Reklamaci objednavatel zasílá prostřednictvím e-mailu, kde je povinen uvést důvod reklamace a přesněji specifikovat v čem konkrétně dílo nesplňuje požadavky specifikované v objednávce.
 2. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů odpovědět objednavateli, zda důvody reklamace jsou oprávněné či neoprávněné.
 3. Pokud budou důvody reklamace ze strany zhotovitele shledány oprávněnými, tzn. reklamace bude uznána je zhotovitel povinen co nejdříve upravit zdarma dílo v rozsahu uznané reklamace. Pokud dílo zhotovitel z nějakého důvodu nemůže upravit bude objednavateli vrácena část peněz z ceny díla odpovídající rozsahu reklamace.
 4. Pokud budou důvody reklamace ze strany zhotovitele shledány neoprávněnými, tzn. reklamace nebude uznána je zhotovitel povinen objednavateli vysvětlit důvod jeho rozhodnutí. Proti neuznání reklamace se objednavatel nemůže odvolat a nemá na jiný opravný prostředek nárok. Rozhodnutí zhotovitele o reklamaci je tedy konečné.
 1. Cenu za dílo, případně zálohové platby hradí objednavatel bezhotovostním převodem, složenkou nebo hotovostním vkladem na běžný účet Air banky číslo: 1310080012/3030
 2. Objednavatel je povinen při platbě uvést variabilní symbol platby, který bude uveden v e-mailu potvrzujícím vypracování díla.
 3. Termínem splatnosti se rozumí den připsání částky (celé platby, zálohové platby nebo doplatku) na účet zhotovitele.
 1. Všechny osobní údaje zpracovávané zhotovitelem se řídí zákonem č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Objednavatel vyplněním a odesláním elektronické objednávky souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely souvisejícími se zpracováním díla.
 2. Zhotovitel je registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů.
 1. V případě, že vzniknou události, které odpovídají vyšší moci, tzn. vznikne jakákoli nepředvídatelná, výjimečná událost nebo situace, jenž brání zhotoviteli v plnění jakýchkoli závazků vyplývajících ze smlouvy, má zhotovitel právo úměrně prodloužit termín dodávky, případně odstoupit od smlouvy. V obou případech nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.
 2. Objednavatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže na jeho straně vznikly neodstranitelné překážky bránící splnění smlouvy, ale zároveň má povinnost uhradit zhotoviteli případně vzniklé náklady na již zhotovenou část díla. V případě, že realizace díla ještě nezačala, všechny provedené platby budou objednavateli vráceny.
 3. V případě, kdy na základě objednaných požadavků shledá zhotovitel dílo nerealizovatelné, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy.
 1. V případě jakéhokoliv sporu mezi Zhotovitelem a objednavatelem jsou obě strany povinny vyvinout maximální úsilí k dosažení smíru.
 2. Všechny údaje, které si zhotovitel s objednavatelem vymění v rámci plnění smlouvy jsou pro obě strany důvěrné a nesmí je sdělit třetí osobě bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.
 3. Objednavatel je povinen dodržovat příslušná práva k jednotlivým materiálům získaných na webových stránkách www.seminarni-prace.net a dále je nerozšiřovat.
 4. Zhotovitel se v rámci výše zmíněných VOP řídí platnou legislativou České republiky. Všechny materiály a vytvořená díla na webových stránkách www.seminarni-prace.net slouží k utřídění informací dle požadavků objednavatele a mají informační charakter a mohou sloužit jako podklady k vyhotovení odborných prací. Cílem www.seminarni-prace.net je pomoci studentům s vyhledáváním, tříděním a shromažďováním volně dostupných informací. Objednavatel je povinen vytvořené dílo použít pouze v rámci prohlubování svých znalostí v daném odvětví a musí s ním nakládat v rámci platné legislativy, zejména ve vztahu k autorským právům.